Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEDRIJFS-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ("ALGEMENE VOORWAARDEN")

De volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op alle bestellingen bij en alle leveringen door NOMOQ AG ("NOMOQ"), een vennootschap naar Zwitsers recht met zetel in Zürich in het kanton Zürich, Zwitserland. 

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing; afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden van de Koper maken alleen deel uit van de overeenkomst indien en voor zover NOMOQ uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid daarvan heeft ingestemd.

1. Definities

De volgende definities en interpretatieregels zijn van toepassing:

Koper: de rechtspersoon die de Goederen heeft gekocht of is overeengekomen deze te kopen.

Afleverdatum: de voor levering opgegeven datum zoals schriftelijk overeengekomen door NOMOQ.

Goederen: alle artikelen die door NOMOQ worden verkocht.

Gebeurtenis van insolventie: de Koper wordt insolvent of failliet of gaat onder curatele, bewind, vereffening of een akkoord of regeling aan om zijn schulden te herschikken of te herstructureren; de Koper schort zijn bedrijfsvoering (of een deel daarvan) of de betaling van zijn schulden op, of dreigt deze op te schorten of te staken, of is niet in staat zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; er wordt een besluit genomen in verband met de liquidatie of ontbinding van de Koper; het verkrijgen van uitstel van betaling door de Koper; het aanstellen van een bewindvoerder, curator, vereffenaar of manager voor het geheel, of een substantieel deel, van de onderneming of activa van de Koper; of stappen die worden genomen ter voorbereiding op het voorgaande (vrijwillig of anderszins); of een gebeurtenis die plaatsvindt in een rechtsgebied waaraan de Koper is onderworpen en die een gelijkwaardig of vergelijkbaar effect heeft als een van de bovenstaande.

NOMOQ: NOMOQ AG als het bedrijf dat de bestelde Goederen levert of zoals anderszins schriftelijk aan de Koper wordt verklaard.

Order: een order voor Goederen geplaatst door de Koper en schriftelijk aanvaard door NOMOQ of anderszins geacht aanvaard te zijn door NOMOQ bij levering van de Goederen.

Het woord "inclusief" wordt geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking".

2. AANBOD & AANVAARDING

2.1 Offertes van NOMOQ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijs, hoeveelheid, leveringsmogelijkheid en Leveringsdatum. De Koper kan mondeling of schriftelijk een voorstel tot bestelling indienen bij NOMOQ. Dergelijke voorgestelde bestelling zal worden beschouwd als een aanbod van de Koper tot aankoop van Goederen in overeenstemming met deze voorwaarden.

2.2 Elke voorgestelde order wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer deze schriftelijk door NOMOQ is bevestigd of, indien eerder, wanneer de Goederen (geheel of gedeeltelijk) aan Koper zijn geleverd. Wanneer NOMOQ een order voor de aankoop van Goederen aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand waarin deze voorwaarden en de voorwaarden vermeld in de schriftelijke bevestiging van de Order door NOMOQ ("Overeenkomst") zijn opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in de schriftelijke bevestiging van de Order door NOMOQ boven deze voorwaarden.

2.3 De voorwaarden van de Overeenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en hebben voorrang op alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van Goederen aan de Koper, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van elke offerte, aanvaarding, erkenning, specificatie of andere communicatie. Alle beschrijvingen en verklaringen in promotieliteratuur en monsters van NOMOQ zijn slechts bij benadering en maken geen deel uit van de Overeenkomst. Geen enkele wijziging of aanpassing van deze voorwaarden is bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen door NOMOQ.

3. LEVERING VAN GOEDEREN & TRANSPORTMATERIAAL

3.1 Tenzij anders vermeld in de schriftelijke bevestiging van de Order door NOMOQ, geschiedt de levering van de Goederen FCA (Incoterms 2020) op de locatie van NOMOQ zoals gespecificeerd door NOMOQ aan de Koper.

3.2 Behoudens de rest van dit artikel is de Leveringsdatum (inclusief het tijdstip van levering) slechts een schatting en is tijd niet van wezenlijk belang. De Koper kan een levering alleen als te laat afwijzen of een andere vordering op grond van vertraging instellen indien (i) een bindende leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen door NOMOQ; en (ii) NOMOQ niet levert binnen 14 dagen na deze bindende Leveringsdatum. 

3.3 NOMOQ is gerechtigd om in gedeelten te leveren en elk gedeelte kan afzonderlijk worden gefactureerd.

3.4 Transportmateriaal zoals pallets en andere verpakkingsmaterialen zijn retourneerbaar indien duidelijk als retourneerbaar aangemerkt in de Overeenkomst of op de factuur voor de Goederen ("Retouremballage"). Retouremballage blijft te allen tijde eigendom van NOMOQ c.q. de betreffende eigenaar.

3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Koper aan NOMOQ een palletdeposito ("Recyclebaar Emballage Statiegeld") betalen volgens het op de factuurdatum geldende palletdeposito tarief van NOMOQ. Het van toepassing zijnde palletdepositotarief is beschikbaar op https://help.nomoq.com/returnable-packaging-material. Dit statiegeld zal samen met de Goederen worden gefactureerd.

3.6 NOMOQ zal het palletdepot restitueren indien Koper de Retour-Emballage retourneert aan NOMOQ: (i) uiterlijk 24 maanden na levering; (ii) in goede staat die geschikt is voor onmiddellijk hergebruik door NOMOQ; en (iii) conform de eisen zoals gespecificeerd op help.nomoq.com. De Koper zal de Retourneerbare Emballage van tijd tot tijd op een kostenefficiënte manier retourneren zoals overeengekomen met NOMOQ. Op verzoek van de Koper, indien het minimum aantal Retouremballage zoals gespecificeerd op help.nomoq.com is bereikt, kan NOMOQ zorg dragen voor de inzameling van deze Retouremballage tegen betaling van een vergoeding. Deze vergoeding zal worden ingehouden op het statiegeld voor de retouremballage. Indien de Koper de Retouremballage niet binnen 24 maanden na levering in de overeengekomen staat retourneert, wordt de Retouremballage geacht te zijn gekocht door de Koper tegen de dan geldende prijs.

4. PRIJS & BETALING

4.1 De op hoeveelheid gebaseerde standaardprijs van NOMOQ is indicatief en gebaseerd op de hoeveelheid bestelde blikjes van een aaneengesloten productieorder van één ontwerp inclusief standaardbedrukking, maar exclusief de uiteinden van de blikjes. De voor de Goederen verschuldigde prijs ("Prijs") zal zijn zoals schriftelijk overeengekomen door NOMOQ.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen, rechten of heffingen niet bij de Prijs inbegrepen. In het bijzonder zijn wettelijke heffingen zoals het VRB (Vorgezogener Recycling Beitrag - voorafgaande recyclingbijdrage), statiegeld voor retouremballage of andere wettelijk verplichte statiegeldkosten (met inbegrip van DPG, recyclingbijdragen, enz.) niet inbegrepen in de Prijs, evenmin als kosten voor transportmateriaal buiten de categorieën die hierboven in deze clausule zijn opgesomd. Al deze aanvullende kosten worden afzonderlijk gefactureerd bovenop de Prijs.

4.3 Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen voor toekomstige kosten naar goeddunken van NOMOQ op elk moment voorafgaand aan de levering of facturering van de Goederen (afhankelijk van wat eerder is) om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of de invoering van nieuwe wet- of regelgeving, verhogingen in belastingen, rechten, heffingen en tarieven, wisselkoersschommelingen en verhogingen in de kosten van productie, materiaal, arbeid, vracht en energie weer te geven.

4.4 Facturen worden samen met de Bestelling verzonden; NOMOQ verlangt betaling vooraf voorafgaand aan de fabricage en levering van de Goederen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald door middel van een elektronische bankoverschrijving naar de rekening en in de valuta die op de factuur zijn vermeld. Eventuele vragen dienen binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk aan NOMOQ te worden gemeld. Over openstaande en opeisbare bedragen is de Koper een rente verschuldigd van vijf procent vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling. In geval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van de opeisbare vorderingen is de Koper gehouden de daarmee verband houdende en gemaakte aanmanings-, incasso- en gerechtelijke kosten en alle overige gemaakte kosten te vergoeden.

4.5 Betalingstermijn is van wezenlijk belang. Indien de Koper in staat van insolventie geraakt (of redelijkerwijs in staat van insolventie dreigt te geraken) of indien de Koper enig verschuldigd bedrag niet betaalt, is NOMOQ gerechtigd verdere voorgestelde orders van de Koper te weigeren.

4.6 De Koper zal alle verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige aftrek, schuldvergelijking, tegenvordering of inhouding, tenzij een aftrek of inhouding van belasting wettelijk vereist is (in welk geval de Koper een dergelijk bedrag zal betalen om ervoor te zorgen dat NOMOQ het volledige gefactureerde bedrag ontvangt).

5. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

5.1 Het risico van de Goederen gaat over op de Koper bij levering. De Koper is volledig verantwoordelijk, op eigen kosten, voor het verzekeren van de Goederen tegen schade tijdens de verzendperiode en dient op redelijk verzoek van NOMOQ een bewijs van een dergelijke verzekering te kunnen overleggen.

5.2 Niettegenstaande de levering behoudt NOMOQ het eigendomsrecht op de geleverde Goederen inclusief transportmateriaal totdat de Prijs en de gefactureerde bijkomende kosten volledig zijn betaald. De Koper mag de Goederen in de normale uitoefening van zijn bedrijf gebruiken of vullen alvorens de eigendom overgaat; indien hij dit echter doet: (i) zal hij handelen als opdrachtgever en niet als agent van NOMOQ; en (ii) zal de eigendom van de betreffende Goederen onmiddellijk vóór het gebruik of het vullen overgaan op de Koper. Indien de Goederen beschadigd worden nadat het risico is overgegaan, gaat het eigendomsrecht over op de Koper onmiddellijk voordat deze schade zich voordoet. Indien de Koper de Goederen heeft gebruikt of gevuld voordat de volledige betaling van de Prijs en de gefactureerde bijkomende kosten door NOMOQ zijn ontvangen, wordt NOMOQ mede-eigenaar van de verwerkte goederen in verhouding tot de leveringswaarde van de door haar gereserveerde goederen. Totdat alle opeisbare vorderingen van NOMOQ op de Koper volledig zijn voldaan, draagt de Koper hierbij aan NOMOQ alle vorderingen over, met inbegrip van alle nevenrechten, die de Koper uit hoofde van de verkoop of uit andere rechtsgronden ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud verwerkte zaken toekomen of zullen toekomen, en aanvaardt NOMOQ hierbij deze overdracht.

5.3 Indien, voordat de eigendom op de Koper is overgegaan, de Koper het voorwerp wordt van een Insolventiegebeurtenis, zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel, houdt het recht van de Koper om de Goederen te gebruiken of te vullen in de normale gang van zaken onmiddellijk op en kan NOMOQ te allen tijde: (i) eisen dat de Koper alle Goederen die in zijn bezit zijn aflevert; en (ii) elke locatie waar de Goederen zijn opgeslagen betreden en deze terughalen.

6. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GEBREKEN

Behoudens redelijke fabricagevariaties en toleranties zullen de Goederen bij levering in alle wezenlijke opzichten voldoen aan de specificaties van NOMOQ voor dergelijke Goederen en geschikt zijn voor de doeleinden, in elk geval zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

6.2 Met betrekking tot Goederen waarvan NOMOQ succesvolle corrosietests heeft uitgevoerd met een specifiek genoemd product ("Goedgekeurd Afvulproduct"), garandeert NOMOQ dat de Goederen compatibel zijn voor het afvullen met het Goedgekeurde Afvulproduct, behoudens eventuele beperkingen die schriftelijk door NOMOQ zijn vastgelegd.

6.3 Behalve zoals uiteengezet in artikel 6.1 en 6.2, worden alle garanties, verklaringen en waarborgen met betrekking tot de kwaliteit van de Goederen, hun geschiktheid voor een bepaald doel, hun overeenstemming met beschrijvingen of monsters (met inbegrip van promotiemateriaal of monsters verstrekt door NOMOQ), hun levensduur of hun slijtage, hetzij uitdrukkelijk of impliciet en hetzij op basis van de wet, statuten, handelsgebruiken, gedrag van de partijen of anderszins, hierbij uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.

6.4 Behalve zoals uiteengezet in artikel 6.2, geeft NOMOQ geen garantie, verklaring of waarborg dat de Goederen geschikt zullen zijn om te worden gevuld met specifieke items; de houdbaarheid van de Goederen of van items die zich in de Goederen bevinden; dat de Goederen zullen voldoen aan buitenlandse wetten; noch dat de Goederen na te zijn gevuld of anderszins gebruikt zullen voldoen aan toepasselijke wetten (inclusief buitenlandse wetten) of regelgeving met betrekking tot hun verkoop aan het publiek. De Koper erkent en stemt ermee in dat het de verantwoordelijkheid van de Koper is om de houdbaarheid en geschiktheid van bestelde Goederen te beoordelen en te valideren in de context van hun specifieke gebruik en vulling.

6.5 Indien de Goederen in enig materieel opzicht niet voldoen aan de vereisten van artikel 6.1 en/of 6.2 ("Niet-conforme Goederen"), zal de aansprakelijkheid van NOMOQ voor dergelijke niet-conformiteit beperkt zijn overeenkomstig dit artikel 6 en artikel 7 hieronder. De Koper zal geen Niet-conforme Goederen aan NOMOQ retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOMOQ.

6.6 Voordat de Goederen worden gevuld en met inachtneming van artikel 6.7 tot en met 6.10 en NOMOQ de gelegenheid heeft gehad de Niet-conforme Goederen te inspecteren en het gebrek te bevestigen, zal NOMOQ (naar keuze van de Koper) ofwel de Niet-conforme Goederen vervangen of repareren ofwel de aankoopprijs ervan terugbetalen. De Koper zal geen Goederen terugsturen naar NOMOQ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOMOQ.

6.7 Na aanvang van het afvulproces is NOMOQ slechts aansprakelijk voor Niet-Conforme Goederen indien:

(i) de Koper een adequaat producttraceersysteem heeft gebruikt en een adequate "First In First Out" afvulprocedure heeft gevolgd die resulteert in het afvullen van een homogene partij Goederen;

(ii) de Koper heeft voldaan aan zijn inspectie- en kennisgevingsverplichtingen overeenkomstig clausules 6.9 en 6.10;

(iii) een vertegenwoordiger van NOMOQ de gelegenheid heeft gehad om de Niet-conforme Goederen te inspecteren en het gebrek heeft bevestigd; 

(iv) de Koper heeft geen wijziging aangebracht in het Goedgekeurde Vulproduct of de overeengekomen vulcondities zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van NOMOQ, en de Koper heeft voldaan aan de eisen en richtlijnen genoemd in artikel 8 "VERHANDELING, OPSLAG, VERZORGING" van deze AV; en

(v) NOMOQ is niet verantwoordelijk voor gebreken in de Niet-conforme Goederen die zijn veroorzaakt door de assemblage van de Goederen met can ends of can bodies van derden. Niettegenstaande het tegendeel is NOMOQ niet aansprakelijk voor dergelijke gebreken, ongeacht of het afvulproces al dan niet werd aangevat.

6.8 NOMOQ is niet aansprakelijk voor: (i) gebreken die voortvloeien uit het gebruik van materialen of specificaties die door de Koper aan NOMOQ zijn verstrekt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst; (ii) gebreken, schade of verlies veroorzaakt door ongeval, verwaarlozing of oneigenlijk gebruik door de Koper of zijn vertegenwoordigers; (iii) gebreken, schade of verlies veroorzaakt door ongeval of verwaarlozing nadat het risico overeenkomstig artikel 5.1 op de Koper is overgegaan.

6.9 Onmiddellijk na levering dient de Koper de Goederen te inspecteren. Deze inspectie omvat redelijke inspecties van inkomende Goederen in de vestiging van de Koper. Afhankelijk van de praktijk in de relevante industrie, kan de redelijke inspectie van inkomende Goederen een uitwendige inspectie van partijen Goederen onmiddellijk na ontvangst en een gedetailleerde inspectie van afzonderlijke Goederen tijdens de daaropvolgende vulling en verwerking omvatten. De Koper dient redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat defecte Goederen worden verwijderd voor en tijdens het vullen en verwerken door te voorzien in tussentijdse in-line en off-line procescontroles met korte tussenpozen en geschikte geïnstalleerde apparatuur.

6.10 NOMOQ heeft geen enkele aansprakelijkheid onder dit artikel 6 of anderszins voor Niet-conforme Goederen tenzij NOMOQ een schriftelijke klacht met gedetailleerde omschrijving van het gebrek of tekort ontvangt binnen de volgende termijnen:

(i) met betrekking tot een tekort of defect dat duidelijk zou zijn bij een redelijke inspectie van de inkomende Goederen zoals beschreven in artikel 6.9, zo snel mogelijk na levering (en in ieder geval binnen drie werkdagen);

(ii) voor elk gebrek dat niet duidelijk is bij een redelijke inspectie van de inkomende Goederen, zo snel mogelijk nadat een dergelijk gebrek duidelijk is geworden, met dien verstande dat de Goederen in elk geval geacht worden te zijn aanvaard indien NOMOQ geen klacht heeft ontvangen binnen 12 (twaalf) maanden na de levering ervan.

6.11 De Koper erkent dat hij niet vertrouwt op, en geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot, enige andere verklaring, toezegging, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of door nalatigheid is gedaan), behalve zoals hierboven uitdrukkelijk uiteengezet.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens artikel 7.3 is NOMOQ onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens de Koper uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voor enig verlies aan derden, winstderving, productieverlies, verlies van goodwill, verlies van zaken of verlies van kansen en/of voor enig indirect of gevolgverlies, incidentele, bijzondere of punitieve schade voortvloeiend uit of in verband met de levering, het gebruik en/of de verkoop van Goederen en/of de Overeenkomst.

7.2 De totale en geaggregeerde maximale aansprakelijkheid van NOMOQ per Overeenkomst jegens de Koper voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de levering van Goederen en/of de Overeenkomst, is beperkt tot 100% van de totale prijs die door de Koper voor de Goederen in het kader van de Overeenkomst is betaald.

7.3 Niets in deze AV zal de aansprakelijkheid van NOMOQ beperken of uitsluiten voor fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken, grove nalatigheid, overlijden of persoonlijk letsel of die anderszins wettelijk niet kan worden uitgesloten.

8. BEHANDELING, OPSLAG EN VERZORGING

Vanaf de risico-overdracht zal de Koper de Goederen behandelen in overeenstemming met de behandelingsrichtlijnen op help.nomoq.com en met de grootst mogelijke zorg en bescherming, al dan niet specifiek opgedragen door NOMOQ. Dienovereenkomstig komen NOMOQ en de Koper overeen, en bevestigen hierbij, dat het de eigen verantwoordelijkheid van de Koper is om te informeren en zorg te dragen voor de juiste behandeling en passende zorgmaatregelen bij de behandeling van de bij NOMOQ gekochte Goederen, aangezien NOMOQ niet op de hoogte is van de respectievelijke bedoelingen van de Koper. Daartoe behoren ook passende transport- of opslagmaatregelen, voor zover NOMOQ daarvoor op grond van de overeengekomen Incoterm-bepalingen niet verantwoordelijk is. Het niet verstrekken door NOMOQ van informatie of instructies op grond van dit artikel aan de Koper en de daaruit voortvloeiende schade geeft de Koper geen recht op enige aanspraak jegens NOMOQ, op welk moment of onder welke omstandigheden dan ook. In het bijzonder: 

 • Blikken mogen nooit bevriezen, vooral niet tijdens transport (bijv. in de winter); 
 • Blikjes mogen niet vallen of gegooid worden, omdat dit kan leiden tot haarscheurtjes in het aluminium of de coatings.
 • Open verpakkingen met bederfelijke inhoud moeten onmiddellijk (!) van de andere verpakkingen worden gescheiden en om hygiënische redenen zo snel mogelijk worden weggegooid; 
 • Pallets moeten altijd goed worden vastgezet.

NOMOQ is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling van de goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: Opslag, vullen, verzegelen of thermische behandeling van de goederen na verpakking. 

NOMOQ is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van de interactie tussen het product en het blik, de garantie van NOMOQ of een van haar certificaten, en onjuiste afvulling, opslag, verzegeling of warmtebehandeling na verpakking van een product.

Alle aanbevelingen over het gebruik, de opslag, het transport en/of de toepassing van Goederen, inclusief verbruik, worden naar eer en geweten gedaan, maar zijn niet bindend, zonder aanspraak te maken op volledigheid of juistheid en met uitsluiting van enige garantie en aansprakelijkheid.

7. VERANTWOORDELIJKHEID, INTELLECTUEEL EIGENDOM & WEIGERINGSRECHT

9.1 De Koper is als enige verantwoordelijk voor het ontwerp van de Goederen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat hij beschikt over de nodige handelsmerk-, ontwerp- en beeldrechten, lettertyperechten en andere intellectuele eigendomsrechten die worden gebruikt; de Koper moet de wettigheid controleren van de informatie die op de Goederen wordt vermeld, met inbegrip van de ingrediëntendeclaratie en de voedingswaardetabel die op de Goederen is afgedrukt. Indien de Koper de afgevulde Goederen op de markt distribueert, is het uitsluitend zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de vermeldingen op de Goederen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in zijn distributiemarkten. NOMOQ heeft het recht de identiteit van de Koper bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door de Koper is geüpload naar de site van NOMOQ een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten.

9.2 Door het aanvragen van een monster en/of het plaatsen van een voorgestelde bestelling op de website van NOMOQ, verklaart en garandeert de Koper of potentiële Koper dat hij alle noodzakelijke toestemmingen, rechten en bevoegdheden heeft om de bestelling voor te stellen en NOMOQ te machtigen om de bestelde Goederen te produceren. De Koper vrijwaart hierbij NOMOQ en aan NOMOQ gelieerde ondernemingen en zal NOMOQ en aan NOMOQ gelieerde ondernemingen op verzoek gevrijwaard houden van en tegen alle vorderingen en alle verliezen, schade, uitgaven, boetes en kosten geleden of opgelopen door NOMOQ of een van haar gelieerde ondernemingen als gevolg van of in verband met enige inbreuk of schending van rechten van derden (met inbegrip van octrooirechten, ontwerprechten, handelsmerkrechten en auteursrechten), voor zover een dergelijke schending of inbreuk (direct of indirect) wordt veroorzaakt door ontwerpen, specificaties, Klantmateriaal of ander materiaal dat door de Koper of potentiële koper aan NOMOQ is verstrekt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3 De Koper verleent hierbij aan NOMOQ een royaltyvrije, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om alle ontwerpen, specificaties en materialen te gebruiken die door of namens de Koper aan NOMOQ zijn verstrekt, uitsluitend ten behoeve van de levering van de Goederen aan de Koper krachtens de Overeenkomst. NOMOQ heeft hierbij het recht om content die Koper of potentiële Koper heeft geüpload te kopiëren, aan te passen, te distribueren, te gebruiken en afgeleide werken van te maken en te vectoriseren met als doel de voorgestelde order uit te voeren. 

9.4 Telkens wanneer Koper of aspirant-koper gebruik maakt van een functie die het mogelijk maakt materiaal te uploaden naar de site van NOMOQ ("Klantmateriaal"), dient Koper of aspirant-koper te voldoen aan de inhoudsnormen zoals hieronder uiteengezet in secties A en B ("Inhoudsnormen"). Koper of aspirant-koper zal NOMOQ vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven die worden gedragen, opgelopen of vereist als gevolg van een schending van de Contentstandaarden door Koper of aspirant-koper - dit geldt ongeacht of NOMOQ al dan niet gebruik maakt van haar in dit artikel genoemde weigeringsrecht.

A. Klantmateriaal moet:

 • a. nauwkeurig zijn (waar het feiten vermeldt);
 • b. oprecht zijn (waar het meningen vermeldt); en
 • c. voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in de EU en in elk land van waaruit het wordt geüpload.

B. Klantmateriaal mag niet:

 • a. lasterlijk zijn ten aanzien van een persoon;
 • b. obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend zijn;
 • c. seksueel expliciet materiaal promoten;
 • d. geweld promoten;
 • e. discriminatie bevorderen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • f. inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
 • g. iemand kan misleiden;
 • h. een wettelijke verplichting jegens een derde partij schenden, zoals een contractuele verplichting of een plicht tot vertrouwen;
 • i. illegale activiteiten promoten;
 • j. in minachting van de rechtbank;
 • k. bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • l. andere personen kunnen lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • m. zich voordoen als een persoon of een verkeerde voorstelling geven van de identiteit van of connecties met een persoon;
 • n. onwettige of criminele handelingen, zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van auteursrechten of misbruik van computers, bepleiten, promoten, aanzetten tot of helpen bij het plegen van deze handelingen; of
 • o. een uiting bevat waarvan Koper of aspirant-koper weet of gelooft, of redelijke gronden heeft om aan te nemen, dat leden van het publiek tot wie de uiting is of zal worden gericht, deze waarschijnlijk zullen opvatten als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing tot het plegen, voorbereiden of aanstichten van terroristische daden.

9.5 Naast het voldoen aan de Contentstandaarden, stemt Koper of aspirant-koper ermee in dat het uploaden van Klantmateriaal naar de site van NOMOQ gebeurt op eigen risico van Koper of aspirant-koper. Koper of potentiële koper dient een kopie van het geüploade Klantmateriaal te bewaren. NOMOQ sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor geüpload Klantmateriaal dat verloren gaat of beschadigd raakt tijdens of na het uploaden.

9.6 Het niet opvolgen van de online voorbereidingsinstructies van NOMOQ (zoals weergegeven onder www.nomoq.com en van tijd tot tijd bijgewerkt) voor het uploaden van Klantmateriaal kan resulteren in een slechte kwaliteit van de Goederen. NOMOQ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor slechte kwaliteit van de Goederen als gevolg van het niet volgen door Koper of potentiële Koper van de voorbereidende instructies voor het uploaden van Klantmateriaal. 

9.7 NOMOQ kan haar Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen met betrekking tot de opslag van Klantmateriaal en de hoeveelheid Klantmateriaal die mag worden geüpload naar de site van NOMOQ. Koper of potentiële koper wordt daarom geadviseerd het Privacybeleid van NOMOQ regelmatig door te nemen. 

9.8 NOMOQ behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren Klantmateriaal te accepteren of een voorgestelde order te verwerken of uit te voeren. Koper of aspirant-koper ontvangt volledige restitutie van reeds betaalde bedragen voor een bestelling die NOMOQ weigert uit te voeren, voor zover de weigering niet rechtsgeldig is gebaseerd op wangedrag van Koper of aspirant-koper. 

9.9 NOMOQ behoudt zich voorts het recht voor om, naar eigen goeddunken, haar diensten aan Koper of aspirant-koper op elk moment en om welke reden dan ook tijdelijk of permanent op te schorten en/of te beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze AV door Koper of aspirant-koper. Koper of potentiële koper stemt ermee in dat NOMOQ geen enkele aansprakelijkheid heeft jegens de klant of jegens derden die voortvloeit uit een dergelijke weigering, opschorting of beëindiging.

10. BEËINDIGING

10.1 Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel, is NOMOQ gerechtigd een Overeenkomst te beëindigen en/of een Order of termijn onmiddellijk te annuleren na schriftelijke kennisgeving, zonder aansprakelijkheid, indien: (i) de Koper nalaat een volledige betaling te verrichten op de vervaldag voor betaling; (ii) de Koper een andere inbreuk pleegt op een Overeenkomst; of (iii) de Koper een Gebeurtenis van Insolventie ondergaat.

10.2 NOMOQ heeft te allen tijde het recht om een Overeenkomst met Koper te beëindigen en/of een Order of termijn te annuleren door Koper hiervan ten minste dertig dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

10.3 Na beëindiging of annulering blijven clausules die uitdrukkelijk of stilzwijgend na beëindiging of annulering van kracht blijven, onverminderd van kracht.

11. OVERMACHT

NOMOQ zal geen contractbreuk plegen of aansprakelijk zijn voor enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van enige van haar verplichtingen als gevolg van omstandigheden die zich voordoen bij NOMOQ of haar leveranciers en/of productiepartners buiten haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbreking of storing van een nutsvoorziening of transportnetwerk; daad van God, overstroming, droogte, aardbeving of andere natuurramp; epidemie of pandemie; oorlog of gewapend conflict of de gevolgen daarvan, terroristische aanslag, oproer of burgerlijke onrust; nucleaire, chemische of biologische besmetting; kwaadwillige beschadiging of sabotage; schade aan eigendommen; overheidsmaatregelen of -interventies, met inbegrip van een lockdown of import/exportbeperkingen; naleving van de toepasselijke wetgeving; panne van installaties of machines; instorting van gebouwen, brand, explosie of ongeval; beperkingen van de energievoorziening; arbeids- of handelsgeschillen, stakingen, industriële actie of lock-out; niet-toegelaten toestemming; extreme transport- of weersomstandigheden; en/of niet-nakoming door leveranciers. NOMOQ zal de Koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de overmachtsituatie en zal redelijke inspanningen leveren om het effect van overmacht op de nakoming van haar verplichtingen te beperken.

12. VERTROUWELIJKHEID

Elke partij zal alle informatie die zij in verband met het Contract van de andere partij heeft verkregen, vertrouwelijk behandelen. De vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op informatie die: (i) verplicht openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheids- of regelgevende instantie; (ii) al bekend is bij de ontvangende partij op het moment van openbaarmaking door de openbaarmakende partij; of (iii) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek, anders dan door handelen of nalaten van de ontvangende partij in strijd met een Contract. Voorts is NOMOQ gerechtigd vertrouwelijke informatie openbaar te maken in verband met een financiering, een verkoop van aandelen in, of de activa van NOMOQ en/of een van haar gelieerde ondernemingen.

13. Algemeen

13.1 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van een Contract ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de mate die minimaal noodzakelijk is om deze geldig, wettig en uitvoerbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Een dergelijke wijziging heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.

13.2 Geen verzuim of vertraging in de uitoefening (of volledige uitoefening) van enig recht of rechtsmiddel zal een verklaring van afstand of afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel inhouden, noch zal dit de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

14. JURISDICTIE & TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op het Contract en alle geschillen of vorderingen (inclusief geschillen of vorderingen met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen) die voortvloeien uit of verband houden met het Contract, het onderwerp of de totstandkoming ervan, is het Zwitsers recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

14.2 De rechtbanken van Zürich, Kanton Zürich, Zwitserland zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen of vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met het Contract, het onderwerp of de totstandkoming ervan.


® NOMOQ is een geregistreerd handelsmerk van NOMOQ AG.

Laatst bijgewerkt in augustus 2023

Dit is een H1

Lorem ipsum

Dit is een H2

Lorem ipsum

Dit is een H3

Lorem ipsum

Dit is een H4

Lorem ipsum

Dit is een H5

Lorem ipsum

Dit is een H6

Lorem ipsum

 • Dit is een bullet list
 • Nog een item
 • Nog een item
 1. Dit is een genummerde lijst
 2. Nog een item
 3. Nog een item
Dit is een blockquote bladiblab

Dit is een figuur-onderschrift